Kursplan

Utbildningen har 14 huvudmoment/delkurs(er). Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examenskrav
Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen Event & projectmanager

Utbildningens mål – yrkesroller
1 Eventmanager
2 Project manager
3 Production manager
4 Project coordinator
5 Eventarrangör

Affärsekonomi (20 Yh-poäng)

Kursen syftar till att ge studenterna goda färdigheter i ekonomistyrning Studenten ska förstå ekonomiska rapporter samt kunna leda processen i att utveckla lönsamhet i event, möten och projekt. Kursen ska utveckla förmågan att förstå och tillämpa principer och metoder för ekonomiskt arbete i småföretag. Viktiga moment budgetarbete, likviditet prissättningsmodeller.

Arbetsledning och ledarskap (30 Yh-poäng)

Kursen syftar till att studenten ska ha kompetens att kunna arbeta som arbetsledare. Eventbranschen präglas av arbete i olika ofta nya projektgrupper och av förmågan att fatta snabba beslut. Som ledare i eventbranschen finns stora möjligheter till ett varierat och spännande arbete där denne är med och påverkar, styr och leder sina medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt följer också ett stort ansvar, utmaningar och högt ställda krav från medarbetare och chefer.

Ledarens främsta uppgift är att kunna stötta, motivera, engagera och lyfta sina medarbetare. Det behövs kunskap och kännedom om lagar, regler, avtal, ansvar och befogenheter samtidigt som du måste vara intresserad av människor och ha förståelse för hur vi fungerar och reagerar i olika situationer. Det krävs även att man måste kunna kommunicera för att få med medarbetarna i ett förändringsarbete, problemlösning och för att samarbeta kring det dagliga arbetet.

Branschkunskap (20 Yh-poäng)

Kursen syftar till att ge studenten kompetens att förklara och förstå branschens utveckling, men också färdigheter att arbeta med utveckling av branschen. Kursen klargör begreppen runt evenemang, arrangemang och event, samt belyser de olika beståndsdelarna i ett eventprojekt, eventets olika intressenter, samt olika typer av event.

Studenterna får kunskap om hur branschen ser ut och om dess olika aktörer, organisationer och företag. Kursen syftar också till att ge studenterna en förståelse för turismindustrin i Sverige och internationellt. Hur turismnäringen ser ut och vilka branscher och aktörer som finns på marknaden.

Event Design (20 Yh-poäng)

Kursen ska ge studenten färdigheter i att designa event som ger en merupplevelse för både kund och deltagare.
Kursen ger studenten kunskapen att designa event för att uppnå en totalupplevelse hos deltagaren. Som exempel kan nämnas en välkomnande entré, en smakfull ljussättning, funktionell ljudsättning, allt för att ge största möjliga effekt. Kursen behandlar även olika IT hjälpmedel, som ökar deltagarnas/uppdragsgivarnas upplevelsegrad vid ett event.

Event och destinationsutveckling (10 Yh-poäng)

Kursen ska ge studenten kompetens att ta en ledande roll i utvecklingen av event som ett stöd för destinationsutveckling. Kursen tar upp samband mellan event och destinationsutveckling. Studenten får insikt i hur många destinationer arbetar med event för att öka sin attraktivitet och i en ökande konkurrens locka fler besökare.
Stor vikt läggs vid hållbara ledningssystem, hållbara event , kvalitet och miljö och hållbar destinationsutveckling.

Eventjuridik (10 Yh-poäng)

Kursen ska ge studenten kunskap om lagar och regler för att denne ska ha kompetens att vid juridiska frågeställningar kunna bedöma problemets art och vid behovs ta hjälp av expertis Kursen ger kunskap om de juridiska regler och lagar som man berörs av vid eventproduktion. Viktiga kontakter med polis, kommuner, markägare, avtalsskrivande med sponsorer och övriga aktörer, är avgörande för hur ett event avlöper.

Examensarbete (25 Yh-poäng)

Kursen ska visa på studentens kunskap, kompetens och färdigheter att genomföra egna event. Kursen ger möjligheter för studenten att fördjupa sig inom ett eget valt område inom event. Examensarbetet är ett tillfälle för studenten att bevisa och sammanfatta sina kunskaper inom alla utbildningens kurser. Arbetet ska ha en realistisk koppling till event eller destinationsområdet. Studenten ska planera, strukturera och genomföra kursen på egen hand med stöd av handledare. Kursen redovisas i rapport och muntligt och med opponering på medstudents arbete.

LIA/Lärande i arbete 1 (60 Yh-poäng)

LIA perioden ska ge studenten praktisk kunskap och studenten ska ha kompetens att omsätta dessa under LIA perioden. Studenten ska under LIA få vara med i hela eventprocessen, från planering till genomförande, utvärdering och efterarbete i större och mindre event och arrangemang. Under LIA 1 skall studenten få en första insyn i eventbranschen och följa företagets alla arbetsmoment för att i LIA 2 kunna ta en arbetsledande position

Studenten ska omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, skall få insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta värdefulla kontakter i näringslivet. LIA ska genomföras på företag och organisationer såsom eventbolag, idrottsföreningars eventorganisationer, eventavdelningar på större företag och kulturella organisationer.

LIA/Lärande i Arbete 2 (70 Yh-poäng)

LIA perioden ska ge studenten möjlighet att prova sina färdigheter i skarpa projekt hos LIAföretag. Under LIA 2 skall studenten tillämpa de praktiska och teoretiska kunskaper som förvärvats i utbildningens övriga kurser och LIA 1. Under LIA 2 skall studenten med sina kunskaper kunna planera, arbetsleda och utvärdera ett eget projekt på arbetsplatsen. LIA skall genomföras på företag och organisationer, sås om eventbolag, idrottsföreningars eventorganisationer, eventavdelningar på större företag och kulturella organisationer.

Marknadskommunikation (40 Yh-poäng)

Kursen ska studenten färdigheter att arbeta med marknadskommunikation kring Event. Kursen syftar till att ge studenterna relevanta för event, kunskaper i marknadsföring, tillsammans med kunskap inom varumärkesstrategi, sponsring och eventmarketing.

Hur ska jag som eventmanager nå min marknad, vilken är marknaden, hur skall en marknadsplan och affärsplan se ut, segmentering, positionering och marknadsföringsmix, varvas med CSR, etik & miljö och marknadsrätt. Även nya
medier diskuteras, som sociala media och dess betydelse. Studenten ska också få kunskaper inom PR, hur man hanterar och bearbetar media före, under och efter ett event, för att skapa uppmärksamhet, nå fler i målgruppen, samt öka publikeffekterna.

Projektledning vid event (40 Yh-poäng)

Kursen syftar till att studenten ska ha goda färdigheter i projektledning och projektstyrning. Projektledningskursen syftar till att studenterna ska få kunskap i villkor och former för ett projektarbete, samt hur ett projekt leds genom alla dess processer. Studenterna ska bli väl förtrogna med de verktyg som ständigt utvecklas, för att underlätta projektarbete. Kursen ska ge grundläggande kunskaper om projektarbete, projektledning och projektledarens roll. Kursen behandlar, projektet som arbetsform, initiering, förstudie, projektgruppen, planering, genomförande, att leda & arbeta i projekt,, såväl som projektets resultat, avslut och effekter. Kursen tar även upp alternativa projektledningsmetoder.

Skarpa projekt (30 Yh-poäng)

Syftet med kursen är att lägga grunden till att med goda färdigheter genomföra event i egen regi. Studenten ska delta, samt ansvara för skarpa projekt, som genomförs i utbildningens regi. "Du skall ha utövat praktisk projektledning utifrån en beställares uppdrag och anvisningar".

Syftet med kursen är att förbereda studenten för praktiskt arbete inom eventproduktion. Kursen skall naturligt anknyta till utbildningens mål och innehåller; skarpa case ifrån branschen, ledarskap och arbetsledning.

Säkra event (15 Yh-poäng)

Kursen syftar till att studenten ska ha kunskap om risker vid event samt kompetens att minimera dessa risker.
Kursen behandlar säkerhet vid event, hur man som eventmanager kan förutse risker och därigenom förebygga skador på material, personal och besökare/deltagare. I kursen ingår riskhantering, krishantering, första hjälpen och HLR ABC.

Säljteknik event (10 Yh-poäng)

Kursen syftar till att studenten ska ha goda kunskaper om retorik, säljteknik och Självkännedom, för att bli en kompetens säljare av event och tjänster. Kursen ska ge studenten förståelse för hur kunden tänker och svårigheterna i att sälja en tjänst. Att sälja in en idé till sponsorer är också en viktig del i kursen.